/forums/comment/352943-b-day-1-29v17-b-medlennyj-beg-30-minut-4-kruga
31.05.2017 13:07
Day-1. 29V17
Медленный бег-30 минут
4 круга:
Подтягивания-1
Приседания-2
Отжимания-2
Приседания-2

Day-2. 30V17
Медленный бег-30 минут
4 круга:
Подтягивания-2
Приседания-4
Отжимания-4
Приседания-4